Finalitzat el curs organitzat per l»APEVC » Avaluació del risc de l»arbrat urbí «, que va ten

ir lloc els dies 25 i 26 de gener al Parc Catalunya de Sabadell. El curs va resultar un í¨xit tant per vertureplica.net el nombre d»assistents com la valoració que n»han fet. Durant el curs es va alternar la part teí²rica amb la prí ctica, on es va poder probar diferents metodologies de treball.

El curso fué impartido por Gerard Passola

zp8497586rq